วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

การออกแบบระบบสารสนเทศ

สำรวจข้อมูลเบื้องต้น
โรงเรียนบ้านโคกล่ามเป็นโรงรียนที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา ที่มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงช้นปะถมศึกษาปีที่หก ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 โรงรยนนี้เน้นทางด้านคุณภาพของนักเรียน ทางด้านการเรียน การสอน และทางด้านการกีฬา
อีกทั้งยังมีครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์ครบครันและทันสมัย
ซึ่งมีคำขวัญของโรงเรียนดังนี้ ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

วิเคราะห์ความต้องการ
เนื่องจากโรงเรียนบ้านโคกล่ามเป็นโรงเรียนที่มีการเปฺดการเรีนการสอนมาาวนานแล้วและเป็นโรงเรีนของรัฐบาลที่มีการก่อตั้งขึ้นควบคู่ไปกับหมู่บ้านของเราในอยู่ในที่ชนบท จึงไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนและบุคคทั่วไปมากนัก เพราะยังไม่มีการทำเว็ปไซต์การประชาสัมพันธ์แลการให้ข้อมูลต่างๆ
ฉะนั้นเราจึงจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำการเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น โดยทำการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง blogger และ facebook

การออกแบบ
การออกแบบระบบสารสนเทศดรงเรียนบ้านโคกล่ามผ่านทาง facebook โดยกาใช้ Share it ไปยัง facebook และใช้วิธีการแท็กภาพพร้อมข้อมูลไปยังเพื่อนๆในเฟรสบุ๊คเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เราอยู่
เพราะปัจจุบันนี้เป็นสังคมโซเซียลเน็ตเวิร์คและเฟรสบุ๊คเป็นที่นิยมมากของบุคคลทุกวัยทุกอาชีพ เราจึงต้องการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางนี้เพื่อให้โรงเรียนของเราเป็นท่รู้จักกันอย่างแพร่หลายต่อไป

การจัดหาอุปกรณ์ของระบบ
มีการสร้างเครือข่ายของระบบโดยการแสดงความคิดเห็นจากกลุ่มคนต่างๆ เพื่อเป็นหัวข้อในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานของเรามีการให้ความรู้และให้การศึกษาและนำระบบสารสนเทศใหม่ๆมาพัฒนาโรงเรียนต่ไป

การติดตั้งระบบและการบำรุงรักษา
เว็บไซต์ถูกเผยแพน่ใน url:http://sunny-suntisuk.blogspot.com/
มีนางสาวสมฤดี บุตรดาวาปี เป็นผู้ดูแลระบบ
โดยมีการอัพเดตข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนบ้านโคกล่าม

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

ประวัติโรงเรียน


บ้านโคกล่าม  หมู่ที  4   ตำบลบุ่งแก้ว    อำเภอโนนสะอาด   จังหวัดอุดรธานี    41240
โรงเรียนแห่งนี้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หก
ซึ่งมีนักเรียนประมาณ  150  คน

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โรงเรียน

ปีใหม่ที่จะถึงนี้จะมีการจัดงานศิษย์เก่าถ้าใครคนไหนหรือเพื่อนๆสนใจเชิญไปนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ